Prawa i obowiązki pacjenta

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pacjentów - "Łączy nasz Pacjent"

 

Prawa Pacjenta

Pan/Pani ma w szczególności następujące prawa:

Obowiązki Pacjenta

Pan/Pani ma w szczególności następujące obowiązki:

 • Zgłaszając się na badania, zabiegi i leczenie szpitalne posiadanie przy sobie dokumentu upoważniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 • Noszenie znaków identyfikacyjnych przez cały pobyt w oddziale szpitalnym, w które został zaopatrzony przy przyjęciu do szpitala .
 • Respektowania praw innych pacjentów.
 • Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz zachowanie porządku w bezpośrednim otoczeniu.
 • Przestrzegania rozkładu dnia podczas pobytu w oddziale szpitalnym.
 • Przestrzegania zasad korzystania z urządzeń i powierzonego sprzętu.
 • Przechowywania produktów spożywczych w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
 • Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji działających podobnie.
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego
 • Bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania oddziału szpitalnego.
 • Obowiązek podporządkowania się zaleceniom dotyczącym procesu leczenia oraz poleceniom porządkowym personelu medycznego.
 • Przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego, regulaminu oddziału szpitalnego oraz innych przepisów wewnętrznych.
 • W przypadku nieprzestrzegania przez pacjenta obowiązków, o których mowa powyżej lub niedostosowania się do poleceń osób wykonujących zawód medyczny, lekarz oddziału szpitalnego lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, lub Policję. Jeżeli pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia, lub zdrowia, lub życia albo zdrowia innych osób, następuje wypisanie pacjenta ze Szpitala.
 • W trakcie wizyty lekarskiej prosimy o pozostanie w łóżkach na sali chorych. W trakcie wizyty mogą być obecni jedynie chorzy i osoby wykonujące zawód medyczny, w tym czasie osoby odwiedzające proszone są o wyjście z sali chorych.

Personel medyczny korzysta ze specjalnej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Szczególna ochrona polega na zaostrzeniu odpowiedzialności karnej oraz ściganiu popełnionego przestępstwa z oskarżenia publicznego.