Projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach

 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

 

W latach 2020-2022 uczestniczyliśmy w Projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.:

Zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla Szpitala w Puszczykowie im prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. jako wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia w kontekście pandemii COVID-19”

Cel projektu:

Zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 oraz wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia w kontekście COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. w sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej, w okresie
od 10.03.2020r. do 30.09.2022r.

Rezultaty:

W ramach projektu sfinansowano zakup następującego sprzętu:

Kardiomonitory - 26 sztuk;

Aparaty EKG – 5 sztuk;

Aparat USG – 1 sztuka;

Stacja centralnego nadzoru – 1 sztuka;

Urządzenia do tlenoterapii – 10 sztuk;

Respiratory - 2 sztuki;

Materace zmiennociśnieniowe - 4 sztuki;

Wózki do transportu chorych - 4 sztuki;

Defibrylatory - 2 sztuki;

Termometry bezdotykowe - 3 sztuki;

Spirometr -2 sztuki;

Pulsoksymetr przenośny ze stacją dokującą - 3 sztuki;

Zestaw do prób wysiłkowych - 1 sztuka;

Komora laminarna - 1 sztuka;

 

Zakupione zostały również środki ochrony indywidualnej:

Maski chirurgiczne jednorazowego użytku – 18 tys. sztuk;

Maski FFP3 – 300 sztuk;

Fartuchy flizelinowe - 450 opakowań (po 10 sztuk).

Wartość projektu: 969 028,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 800 975,47 zł 

 

 

 

Projekt „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie”

nr RPWP.09.01.01-30-0008/17-00

 w ramach Poddziałania 9.1.1. “Infrastruktura ochrony zdrowia”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie na 4 Oddziałach:

- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

- Oddział Rehabilitacji Dziennego Pobytu

- Zakład Fizjoterapii

Projekt polega w szczególności na:

a) przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,

b) wyposażeniu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny ogólnego przeznaczenia,

c) rozwiązaniach w zakresie IT – jako element projektu.”

 

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu:  2.741.320,89 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 2.162.641,51 zł

 

Projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”

nr RPWP.02.01.01-30-0047/16

 w ramach Poddziałania 2.1.1. “ Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wdrożenie w objętych projektem jednostkach medycznych (53 szpitale w Wielkopolsce) dwóch nowych e-usług tj. e-Rejestracji i e-Dokumentacji.

Oznacza to w praktyce w przypadku usługi e-Dokumentacja zapewnienie pacjentom, którzy złożą wniosek, dostępu do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnienie elektronicznych dokumentów medycznych na poziomie podmiotów medycznych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem drugiej z wdrażanych w ramach projektu e-usług tzw. e-Rejestracji pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o jej terminie.

Powstanie systemu informatycznego uzupełni zakup niezbędnej infrastruktury technicznej
 tj. komputerów, serwerów, macierzy, drukarek i skanerów. Każda z jednostek medycznych otrzyma również niezbędne oprogramowanie. Projekt ma w konsekwencji umożliwić gromadzenie, przetwarzanie oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami medycznymi objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Całkowita wartość projektu:  93 882 351,00 złotych (obejmuje 53 szpitale w Województwie Wielkopolskim)

Łączna wartość zadania dotycząca Szpitala w Puszczykowie: 2 585 371,33 zł

Okres realizacji:  2018-2019

 

Projekt „Zakup nowoczesnego sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie”

nr RPWP.09.01.01-30-0011/22-00

w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Cel projektu:

Zwiększenie dostępności profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz kompleksowego leczenia pacjentów.

Rezultaty:

W ramach projektu sfinansowano zakup następującego sprzętu:

Aparat RTG w zawieszeniu sufitowym – 1 szt.

Aparat RTG – 1 szt.

Aparat USG – 1 szt.

Aparat USG do badań kardiologicznych – 1 szt.

Angiograf – 1 szt.

System endoskopii kręgosłupowej – 1 szt.Wartość projektu: 7 313 909,73 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 6 191 404,02 zł