Projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekty realizowane w ramach

 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

Projekt „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie”

nr RPWP.09.01.01-30-0008/17-00

 w ramach Poddziałania 9.1.1. “Infrastruktura ochrony zdrowia”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie na 4 Oddziałach:

- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

- Oddział Rehabilitacji Dziennego Pobytu

- Zakład Fizjoterapii

Projekt polega w szczególności na:

a) przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,

b) wyposażeniu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny ogólnego przeznaczenia,

c) rozwiązaniach w zakresie IT – jako element projektu.”

 

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu:  2.741.320,89 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 2.162.641,51 zł

 

Projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”

nr RPWP.02.01.01-30-0047/16

 w ramach Poddziałania 2.1.1. “ Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wdrożenie w objętych projektem jednostkach medycznych (53 szpitale w Wielkopolsce) dwóch nowych e-usług tj. e-Rejestracji i e-Dokumentacji.

Oznacza to w praktyce w przypadku usługi e-Dokumentacja zapewnienie pacjentom, którzy złożą wniosek, dostępu do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnienie elektronicznych dokumentów medycznych na poziomie podmiotów medycznych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem drugiej z wdrażanych w ramach projektu e-usług tzw. e-Rejestracji pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o jej terminie.

Powstanie systemu informatycznego uzupełni zakup niezbędnej infrastruktury technicznej
 tj. komputerów, serwerów, macierzy, drukarek i skanerów. Każda z jednostek medycznych otrzyma również niezbędne oprogramowanie. Projekt ma w konsekwencji umożliwić gromadzenie, przetwarzanie oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami medycznymi objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Całkowita wartość projektu:  93 882 351,00 złotych (obejmuje 53 szpitale w Województwie Wielkopolskim)

Łączna wartość zadania dotycząca Szpitala w Puszczykowie: 2 585 371,33 zł

Okres realizacji:  2018-2019