Polityka jakości

 

Z satysfakcją informujemy, że Szpital w Puszczykowie im S. T. Dąbrowskiego S.A. przeszedł pomyślnie skomplikowany proces weryfikacji  i otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia. Tym samym nasza Puszczykowska Lecznica  dołączyła do wąskiego grona placówek opieki medycznej, które spełniają najwyższe standardy zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. W Polsce takie wymagania spełnia zaledwie co piąty szpital.

Od wielu lat możemy pochwalić się opracowanym i wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Certyfikat  zapewnia świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób. Zobowiązuje do przestrzegania praw pacjenta, jak również ochrony danych osobowych i postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej. To zapewnia pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem „Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” S.A.  jest świadczenie usług medycznych:

 • na wysokim poziomie,
 • z zachowaniem należytej staranności,
 • zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
 • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 • przestrzegając praw pacjenta, jak również ochrony danych osobowych,
 • postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne  oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu w Puszczykowie, opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.

Spełniając kryteria powyższej normy, zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Nasza Misja:

„Szpital w Puszczykowie - opieka, zaufanie, profesjonalizm”

Zadania stojące przed naszym Szpitalem w zakresie zarządzania jakością  są realizowane przez:

 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, 
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,
 • stałe i systematyczne podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowych pracowników  w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • doskonalenie systemu monitorowania procesów umożliwiającego ocenę efektywności zarządczej oraz identyfikację ryzyka i szans,
 • usprawnianie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu i jego satysfakcji z wykonywanych zadań,
 • utrzymanie integracji funkcjonujących systemów zarządzania w Szpitalu,
 • promocję Szpitala na rynku usług medycznych.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Zarząd Szpitala.  

 

Zarząd Szpitala w Puszczykowie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki. 

                                                                                                                   

                                                                                                                       PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                            Ewa Wieja