Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

PRZYJĘCIE PACJENTA  W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

-  Pacjent udający się do NiŚOZ dzwoni na dzwonek przy drzwiach głównych do szpitala lub kontaktuje się telefonicznie z NiŚOZ
-  Portier powiadamia pielęgniarkę NiŚOZ o przyjściu pacjenta
-  Pielęgniarka w środkach ochrony indywidualnej  wpuszcza pacjenta wyjściem ewakuacyjnym przy drzwiach głównych i przy stoliku       dokonuje pretriage.  
-  Pacjent zobowiązany jest do zdjęcia rękawiczek (jeśli ma założone) i wyrzucenia ich do kosza na odpady zakaźne, zdezynfekowania rąk, założenia nowej, czystej maseczki otrzymanej w punkcie pretriagu; 

PACJENT JEST ZOBOWIĄZANY DO NOSZENIA MASECZKI PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W NiŚOZ

-  Pielęgniarka przeprowadza wywiad dotyczący przyczyny zgłoszenia się do NiŚOZ, wykonuje pomiar temperatury, saturacji i wypełnia ankietę
-  Na podstawie informacji zawartych w ankiecie  w przypadku braku odpowiedzi twierdzącej pacjent jest kierowany do gabinetu numer 1 lub gabinetu zabiegowego. 
- Jeśli w ankiecie pojawi się jedna odpowiedź twierdząca, pielęgniarka powiadamia lekarza, który schodzi do punktu pretriage i podejmuje decyzję, gdzie pacjent powinien trafić. 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Organizacja NiŚOZ w Szpitalu w Puszczykowie

 

Aby skontaktować się telefonicznie

z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną Szpitala w Puszczykowie,

prosimy o kontakt z numerem 618984240.

 

Osoby, w przypadku których nie jest możliwe samodzielne dotarcie do szpitala transportem własnym lub środkami komunikacji zbiorowej ze względu na stan zdrowia, lub dysfunkcję narządu ruchu, mają prawo pod tym numerem uzyskać poradę telefoniczną lub poprosić o wizytę domową. We wszystkich innych przypadkach prosimy o zgłaszanie się do NiŚOZ w budynku głównym Szpitala w Puszczykowie

W celu usprawnienia rejestracji prosimy o przygotowanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego numer PESEL

Następnie zostaną Państwo skierowani po odpowiednich liniach na podłodze do gabinetów lekarskich lub pokoju zabiegowego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Czym JEST Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna?

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku chorób, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, ale zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Poradni Lekarza Rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

 

Dotyczy to zatem:

- nagłego zachorowania

- nasilenia dolegliwości związanych ze schorzeniami przewlekłymi (np. migrenowe bóle głowy u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi bez innych niepokojących objawów)

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy (np. nagła gorączka, silny kaszel)

- konieczności podania leków w formie zastrzyku zaleconych przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Czym NIE JEST Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna?

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nie zajmuje się:

- przedłużaniem recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych

- wystawianiem zwolnień i zaświadczeń o stanie zdrowia, skierowań do poradni specjalistycznych, itp.

- wykonywaniem badań i wizyt kontrolnych w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem

- diagnostyką schorzeń przewlekłych

- udzielaniem porad właściwych dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. endokrynologa, chirurga, urologa)

- leczeniem chorób, w przypadku których pacjentowi nie zagraża niebezpieczeństwo w razie oczekiwania na przyjęcie przez Lekarza Rodzinnego do najbliższego dnia roboczego

- diagnostyką i leczeniem świeżych urazów i stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego mogących prowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia - są to świadczenia udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym