Co należy zabrać ze sobą do Szpitala?

Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać następujące dokumenty:

  • oryginał skierowania do Szpitala – wystawionego przez lekarza. Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego wraz z podpisem,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasz numer PESEL,
  • zaleca się również aby pacjent posiadał dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta,
  • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy - NIP pracodawcy.