Szpitalny Oddział Ratunkowy

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
(znajduje się na parterze)  


Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: Maciej Świt
Specjalista medycyny ratunkowej
 
 
 

Ratownik Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: Michał Woźniak

 

TELEFONY KONTAKTOWE

  • REJESTRACJA: 61/ 89-84-101 tel./fax 61/ 89-84-104
  • POKÓJ LEKARZY: 61/89-84-138
  • KOORDYNATOR: 61/89-84-111
  • RATOWNIK KOORDYNATOR:  61/ 89-84-009

 

E-MAIL: sor@szpitalwpuszczykowie.com.pl​

 

                                                                    Szpitalny Oddział Ratunkowy
                             komórka organizacyjna szpitala udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej
                                                osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

W naszym Szpitalny Oddziale Ratunkowym obowiązuje TRIAGE - europejski, pięciostopniowy system oceny i kwalifikowania pacjentów w zależności od schorzeń lub urazów, z którymi są przyjmowani Wprowadzany w Szpitalu w Puszczykowie europejski system TRIAGE stosowany jest w medycynie ratunkowej w większości Państw UE. W Puszczykowie przyjęto jego najbardziej uniwersalną wersję „Manchester”, która polega na określeniu kolejności przyjmowania pacjentów według pięciu kolorów, przydzielanych w zależności od schorzeń/urazów pacjenta, z jakimi trafił do szpitala:

 

 

kolor czerwony: pacjenci przyjmowani natychmiast, z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich
stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;

kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia;

kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki i/lub
stosowania złożonej farmakoterapii;

kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 4 godzin ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej
diagnostyki, lub nie wymaga jej wcale;

kolor niebieski: wyczekujący; czas oczekiwania do 6 godzin ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, niewymagającym diagnostyki i
leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

Po przybyciu na SOR pacjent będzie oceniany przez wykwalifikowany personel medyczny, następnie będzie mu przydzielony odpowiedni kolor, według którego będzie mógł oszacować czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza. W trakcie oczekiwania ocena będzie powtarzana w celu określenia, czy stan pacjenta nie uległ zmianie.

Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby ci, którzy nie wymagają przyjęcia do szpitala, nie stwarzali zagrożenia utraty życia tych, których stan zdrowia wymaga natychmiastowej lub bardzo pilnej pomocy medycznej. O występowaniu takich zagrożeń w większości szpitali w Polsce pisała Najwyższa Izba Kontroli w 2012 roku. W raporcie NIK [Nr ewid. 149/2012/P11094/KZD, pkt.
2.2] czytamy: „Szpitalne oddziały ratunkowe udzielały świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom z zachowaniem obowiązujących standardów. Udzielano ich również osobom, które nie znajdowały się w stanie zagrożenia zdrowotnego, a więc nie kwalifikowały się do takiej formy pomocy. Działanie takie stanowiło naruszenie art. 3 pkt 9 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla pacjentów, którzy faktycznie potrzebują pomocy ze strony SOR [...]”

W całym kraju system oceny medycznej pacjentów TRIAGE jest wprowadzany w coraz większej liczbie szpitali na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dz.U.11.237.1420 z dnia 08 listopada 2011 r. wydanego na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 roku (Dz. U. Z 2013 r. poz. 757 i 1245)