Czterdziestolecie Szpitala w Puszczykowie - doświadczenia i rozwój

 

 

 

Serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

 

Zdrowie w nauce i praktyce

Czterdziestolecie Szpitala w Puszczykowie - doświadczenia i rozwój

 

Poznań,  3 czerwca 2016 r.

I KOMUNIKAT

Uczestnicy za udział w konferencji otrzymają 12 pkt. edukacyjnych

Zdrowie w nauce i praktyce

Czterdziestolecie Szpitala w Puszczykowie - doświadczenia i rozwój

 

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym pragną zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej dotyczącej zdrowia w nauce i praktyce, której celem jest wsparta o teoretyczną refleksję prezentacja badań sprzyjających promocji zdrowia.

 

Konferencja adresowana jest do:

 • osób, których zainteresowania oraz aktywność zawodowa koncentrują się wokół problemów związanych z troską o zdrowie, zachowaniami zdrowotnymi oraz zdrowym stylem życia,
 • środowiska naukowego zajmującego się kształtowaniem postaw, zasad i norm studentów uczelni,
 • wysoko-wyspecjalizowanych kadr w ochronie zdrowia, zajmujących się diagnozą i terapią w podmiotach świadczących usługi medyczne,
 • promotorów zdrowia i mediów zajmujących się problemami zdrowia,
 • władz samorządowych, dla których problematyka zdrowia i terapii stanowi jedno z fundamentalnych zadań.

 

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że obrady staną się platformą wymiany myśli, refleksji i doświadczeń, przyczyniając się w dalszej perspektywie do projektowania i wprowadzania pozytywnych zmian w procesie zaspokajania potrzeb zdrowotnych człowieka.

 

 

W imieniu Organizatorów

                                               dr hab. Maria Danuta Głowacka

 

Proponowane tematy sesji naukowych:

 

 1. Doświadczenia i rozwój w lecznictwie szpitalnym. 
 2. Zdrowia a styl życia w społeczeństwie.
 3. Zdrowie w kontekście przemian globalizacyjnych.
 4. Odżywianie się jako warunek zdrowia człowieka.
 5. Aktywność fizyczna – determinant zdrowia.
 6. Czas wolny a zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne współczesnego człowieka.
 7. Zachowania zdrowotne i antyzdrowotne społeczeństwa.
 8. Zadania organizacji samorządowych w zachowaniu wizerunku zdrowia.
 9. Zdrowie w różnych etapach życia.
 10. Znaczenie profilaktyki dla zachowania zdrowia.
 11. Potrzeby pacjentów w zakresie zachowania zdrowia.
 12. Stan, potrzeby i perspektywy edukacji prozdrowotnej.
 13. Media społecznościowe i ich rola w zachowaniu zdrowia.
 14.  Ekonomia zdrowia.
 15. Prawne aspekty świadczeń zdrowotnych.
 16. Varia.

 

 

 

Wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem udziału w konferencji. Opłata na konto:

BZ WBK  60 1090 1346 0000 0001 1347 1664, z dopiskiem

Zdrowie – w praktyce i nauce oraz nazwisko i imię uczestnika konferencji

 

 

 

 

Informacje dla uczestników:

 1. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Szpitala w Puszczykowie przy ul. Kraszewskiego 11.
 2. Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane i po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikowane w czasopiśmie naukowym z listy B „Pielęgniarstwo Polskie” (6 punkty MNiSW, IC 68,75) lub w monografii (4 punkty MNiSW).
 3. Wymagania edytorskie: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/pages.php?id=3
 4. Przestrzeganie wymogów edytorskich jest koniecznym warunkiem dopuszczenia artykułu do recenzji. Teksty, w których wymogi edytorskie nie zostaną uwzględnione, nie będą przekazane do recenzji i druku.
 5. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację. 
 6. Artykuły w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: konferencjanaukowa@ump.edu.pl
 7. Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł  (dla członków PTNoZ koszt wynosi 200 zł) i obejmuje udział w sesjach naukowych, publikację oraz materiały konferencyjne.
 8. Istnieje możliwość opublikowania artykułu bez udziału w konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Opłata za publikację bez uczestnictwa wynosi 200 zł.
 9. Dla pracowników Szpitala w Puszczykowie uczestnictwo w Konferencji bezpłatne.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

60-179 Poznań, ul. Smoluchowskiego 11

tel. (61) 861 22 50 fax (61) 861 22 51

e-mail: konferencjanaukowa@ump.edu.pl