Jak można uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej?

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1032).
Zgodnie z zapisami wymienionego rozporządzenia, zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest do zachowania poufności i ochrony danych osobowych przy udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjenta (§54 ust.3).

Szpital udostępnia dokumentację medyczną: 

  • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta; 
  • Upoważnionym Organom; 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.szpitalwpuszczykowie.com.pl lub w Biurze Obsługi Pacjenta i Statystyki Medycznej.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Biurze Obsługi Pacjenta i Statystki Medycznej lub przesłać na adres pocztowy Szpitala w Puszczykowie.

Odbiór  dokumentacji medycznej odbywa się po okazaniu dokumentu urzędowego ze zdjęciem identyfikującego tożsamość
Dokumentacja poświadczona jest na każdej stronie za zgodność z oryginałem. Przy odbiorze Pacjent uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.szpitalwpuszczykowie.com.pl. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.