RODO

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma: 

Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A.

Adres: Puszczykowo 62-041, ul. Kraszewskiego 11.

e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl

telefon kontaktowy:

61 89 84 000

fax 61 89 84 209

Cel przetwarzania danych osobowych – świadczenie usług medycznych; rozliczanie świadczonych usług; realizacja obowiązków pracodawcy, współpraca z kontrahentami, archiwizacja.

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Elżbieta Prussak

Tel. Kontaktowy: 61 89 84 208

Tel. 509 415 860

Puszczykowo 62-041, ul. Kraszewskiego 11.

e-mail: abi@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przedmiotu współpracy określonego w zawieranej umowie na podstawie art. 6 RODO tj.:

 

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

upoważnieni pracownicy Szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A.;
upoważnieni świadczeniodawcy, kontrahenci w zakresie realizacji zawartych umów i realizacji powierzonych zadań, zlecanych usług i dostaw;
podmioty realizujące usługi szkoleniowe;
podmioty realizujące usługi z zakresu medycyny pracy;
podmioty przyznające uprawnienia pracownicze;
instytucje publiczne upoważnione do prowadzenia kontroli w myśl obowiązujących przepisów prawa (np. NFZ, ZUS, NIK, PIP, MZ, WSSE);
zamawiający występujący z zapytaniem ofertowym bądź postępowaniem przetargowym oraz potencjalni klienci Szpitala w Puszczykowie S.A.
jak, również odbiorcy informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do uzyskania celu ich przetwarzania (np.: zakończenia trwania umowy bądź usługi, archiwizacji).
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedmiotu współpracy z naszym Szpitalem. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niezrealizowanie przedmiotu zawartej umowy.