Jakie dane powinno zawierać prawidłowe wypełnione skierowanie?

SKIEROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERA:

 • Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli: 

           1.  Dane identyfikujące zakład, czyli:

                1.1. nazwa zakładu i jego siedziba,
              
 1.2. adres zakładu,
                
1.3. numer REGON

           2.  Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu, czyli: 

                2.1. nazwa jednostki organizacyjnej zakładu,
                
2.2. adres jednostki organizacyjnej zakładu wraz z numerem telefonu,
                
2.3. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej zakładu stanowiący V część systemu kodu resortowego.
 

 • Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości: 

          1.  nazwisko i imię (imiona),
          2.  datę urodzenia,
          3.  oznaczenie płci,
          4.  adres miejsca zamieszkania,
          5.  numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer                                dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 

 • Oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację.
   
 •  Rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji, hospitalizacji.
   
 •  Datę wystawienia skierowania.
   
 •  Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie, czyli: 

            1. nazwisko i imię,
            2. tytuł zawodowy,
            3. uzyskane specjalizacje,
            4. numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
            5. podpis.